Obchodní podmínky zásilkového prodeje firmy GAMA TRADE, s.r.o., (dále jen „obchodní podmínky“)

1. Všeobecná část a definice

Tyto obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.gamatrade.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, obchodní společností GAMA TRADE, s.r.o., Štefánikova 2602, 760 01 Zlín, zapsanou v obchodním rejstříku u KOS v Brně, ze dne 10.5.1993, oddíl C, vložka 10973, dále jen „prodávající“, a na druhé straně kupujícím, tj. osobou činící nákup v internetovém obchodě www.gamatrade.cz

Kupní smlouva- objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího, případně navrhnout kupujícímu nutné změny v objednávce. Tyto nutné změny musí být ze strany kupujícího znovu potvrzeny. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách www.gamatrade.cz, kde jsou veřejně a bez jakéhokoli omezení kdykoli přístupné. Prodávající je také oprávněn potvrdit objednávku pouze konkludentně, a to faktickým dodáním zboží kupujícímu na základě jeho objednávky. Smlouva se uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 

Prodávající / dodavatel- je společnost GAMA TRADE, s.r.o., IČ: 48533025, DIČ: CZ48533025 sídlo společnosti Štefánikova 2602, 760 01 Zlín, email: obchod@gamatrade.cz , adresa prodejny: Nábřeží 455, areál MANAG, 760 01 Zlín. Společnost GAMA TRADE, s.r.o. přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel- je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávající požaduje po spotřebiteli pouze takové jeho osobní údaje, které jsou nutné pro plnění smlouvy a vyřízení objednávky. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a těmito obchodními podmínkami.

Kupující podnikatel- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to buď:

- Osoba zapsaná v OR
- Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
- Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
- Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu podle zvláštních předpisů

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží. 

 2. Plnění předmětu dodávky

V případě dodání zboží na území České republiky účtuje prodávající k ceně zboží náklady na přepravu dle konkrétní potvrzené objednávky. V případě dodání zboží na území Slovenské republiky budou k ceně zboží připočteny náklady na přepravu ve výši 200,- Kč za každý balík zboží. V případě dodávky do jiné země v rámci EU budou náklady na dopravu řešeny individuálně a je nutno kontaktovat prodávajícího. Náklady na dopravu se kupující uzavřením kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit. Pokud není sjednáno jinak, rozumí se místem určení bydliště či sídlo kupujícího. Zboží bude dodáno ve lhůtě potvrzené při objednání. Nebude-li zboží dodáno v uvedené dodací lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen odebrat a zaplatit zboží ihned, jakmile je mu zboží dodáno přepravcem, pakliže není kupní smlouvou (potvrzení objednávky) dohodnuto jinak. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného zaplacení kupní ceny. Vlastnické právo ke zboží nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny. Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

3. Platební podmínky

Kupní cena zboží je vždy uvedena v internetovém obchodě, a to bez DPH i s DPH. Kupní cenu zboží je možné zaplatit:

- Přímo na prodejně při převzetí zboží hotově nebo platební kartou
- Přepravní společnosti (PPL)na dobírku nebo platební kartou
- Předem, po výzvě prodávajícího na účet prodávajícího: č. ú. 1400490349/0800
- Převodním příkazem, pokud toto bylo dohodnuto při uzavírání kupní smlouvy.
- Platební kartou přes platební terminál

4. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Rozhodne-li se kupující stornovat objednávku, je povinen v tomto smyslu kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese obchod@gamatrade.cz Storno objednávky lze provést pouze do okamžiku předání objednaného zboží přepravní společnosti. Zruší-li objednávku prodávající, je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího obchod@gamatrade.cz Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží. Dále má prodávající právo odstoupit od smlouvy pokud v průběhu zajišťování zboží došlo ze strany jeho dodavatele k výrazné změně ceny a kupující s touto novou cenou nesouhlasí.

Kupující, který je v postavení spotřebitele má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne převzetí zboží. Pro posouzení dodržení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující datum odeslání odstoupení prodávajícímu. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je, že kupující vrátí zboží bez zbytečného odkladu nepoškozené, neopotřebované, čisté a kompletní a nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka. Přijetí prodávající spotřebiteli potvrdí po převzetí zboží na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. 

Odstoupí-li kupující- spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí vráceného zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 

Adresa vrácení zboží:                                                                                                               

GAMA TRADE, s.r.o., Nábřeží 455, areál MANAG, Prštné 760 01 Zlín, tel. +420 577 437 000.

 5. Odpovědnost prodávajícího a záruka:

Zboží má ujednané vlastnosti a k požadovanému účelu odpovídá kvalitou. Chybí-li ujednání má mít takové vlastnosti, které prodávající popisuje nebo kupující očekává s ohledem na povahu zboží. Je neprodleně dodáno v odpovídajícím množství i termínu. Vyhovuje požadavkům právních předpisů. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním u kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé z přetěžování výrobků nebo nevhodným používáním, případně na běžné opotřebení.

Při prodeji podnikateli- neplatí 24 měsíční záruka. Prodávající odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se projeví až po převzetí. Neodpovídá tedy za vady, které vznikly později. Společnost GAMA TRADE, s.r.o., se dobrovolně zavazuje poskytnout kupujícímu podnikateli záruku 12 měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace pro kupujícího podnikatele je smluvně stanovena na 30 dnů. V případě nutného odborného posouzení vad se lhůta vyřízení reklamace mění na alespoň přiměřenou.

Při prodeji spotřebiteli- právo z vad může kupující spotřebitel uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud dojde z důvodů vady k výměně zboží, pokračuje původní záruční doba.

6. Odpovědnost kupujícího:

 Právo na reklamaci zboží se nevztahuje na tyto případy:

- poškození zboží vzniklo mechanicky, elektrickým přepětím nebo živelnou pohromou.
- poškození zboží vzniklo prokazatelně nesprávným užíváním, případně užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání zboží.
- poškození zboží vzniklo prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží, neodbornou manipulací, instalací a obsluhou.
- poškození zboží vzniklo užíváním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou vlhkostí, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem.

Uplatnění reklamace musí být uskutečněno bez zbytečného odkladu protože užíváním poškozeného zboží může dojít k jeho úplnému zničení a tím pádem k znemožnění objektivního posouzení vady. Pokud došlo k poškození obalu při přepravě je nutné řešit toto ihned při přebírání zboží, kupující takové zboží není povinen převzít. Prodávající není povinen převzít k reklamaci zboží pokud je toto hrubě znečištěno nebo není předáno v souladu s hygienickými předpisy.

7. Reklamace, reklamační řád:

Kupující uplatňuje reklamaci tam kde zboží koupil, osobně na adrese prodejny GAMA TRADE, s.r.o, Nábřeží 455, areál MANAG, Prštné, 760 01 Zlín, nebo písemně na adrese firmy GAMA TRADE, s.r.o., Štefánikova 2602, 760 01 Zlín, nebo prostřednictvím mailu obchod@gamatrade.cz Vždy je nutné prokázat koupi zboží u prodávajícího dokladem.

Reklamované zboží je nutné zaslat na vlastí náklady kupujícího, případně osobně přinést a to spolu s dokladem na adresu: GAMA TRADE, s.r.o., Nábřeží 455, Areál MANAG, Prštné, 760 01 Zlín Prodávající neprodleně potvrdí převzetí reklamovaného zboží a dokladů a seznámí kupujícího s termínem a možnostmi vyřízení reklamace. Pokud bude zboží skladem a prodávající reklamaci uzná, může ho ihned vyměnit a dodat kupujícímu. Pokud kupující zboží zašle na adresu prodejny a prodávající reklamaci uzná, zašle potom prodávající nové zboží na své náklady kupujícímu na adresu, která musí být při reklamaci specifikována. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je vždy 30 dní, pokud v případě specifického zboží nebylo dohodnuto jinak.

Základní podmínky pro uznání reklamace

- vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, která je v rozporu s právy z odpovědnosti za vady (odpovědnost prodávajícího), má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
- za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
- záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
- záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
- kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté, suché a hygienicky nezávadné.
- pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu nebo nekompletní, bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím. 

Podání, předání a lhůty k vyřízení

- reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího tam, kde zboží zakoupil, tzn. na adrese prodejny GAMA TRADE s.r.o., Nábřeží 455, 760 01 Zlín nebo může reklamované zboží na tuto adresu zaslat přepravní společností. Nákup reklamované zboží musí kupující prokázat kupním dokladem.
- zástupce prodávajícího je povinen vydat kupujícímu reklamační protokol, ve kterém je uvedeno kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje. 
- zástupce prodávajícího rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží nebo v případě nutnosti v přiměřené době potřebné k odbornému posouzení vady.
- pokud reklamaci uplatňuje kupující spotřebitel, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena nejpozději 30 dnů ode dne vydání reklamačního protokolu, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, tzn. že kupující spotřebitel může ihned odstoupit od smlouvy.
- pokud reklamaci uplatňuje kupující podnikatel, je lhůta pro vyřízení reklamace smluvně dohodnuta na dobu 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V případě prodloužení doby z důvodu výše uvedených, musí prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve lhůtě přirozené.
- lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Lhůta začne opět běžet až po dodání vyžádaných dokladů kupujícím.
- kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
- kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, při čemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty od uplatnění práv z reklamace. 

Řešení reklamace při nepodstatném porušení smlouvy

- neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo: 1. na odstranění vady, 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Řešení reklamace při podstatném porušení smlouvy

- nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost prodávajícího, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží má kupující spotřebitel pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo: 

1. na odstraněním vady dodáním nové věci bez vady, 
2. na odstranění vady opravou věci, 
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, 
4. odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy v rámci reklamace 

- kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v rámci reklamace v případech uvedených v občanském zákoníku nebo v případech uvedených výše tohoto reklamačního řádu. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si jejím základě poskytly.
- v případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží. 

Doručení zboží kupujícímu po vyřízení reklamace

- po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího emailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. 
- prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
- při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel předání zboží do reklamace, popřípadě musí prokázat svou totožnost.

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Zákonná informační povinnost prodávajícího

Právo odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředku komunikace na dálku, máte jako kupující spotřebitel (nikoliv jako kupující podnikatel) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvody a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od smlouvy nemůžete mimo jiné odstoupit pokud jejím předmětem byla dodávka zboží upraveného nebo vyrobeného dle Vašeho přání.

Oznámení od odstoupení od smlouvy 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost GAMA TRADE s.r.o., se sídlem Štefánikova 2602, 760 01 Zlín s prodejnou Nábřeží 455, 760 01 Zlín, IČO: 48533025, email: obchod@gamatrade.cz, tel.: 577 437 000, 577 437 862 formou jednostranného právního jednání (dopis, email).

Formulář „Odstoupení od smlouvy“

Vážení, dne ………………….. jsem prostřednictvím Vašeho eshopu www.gamatrade.cz s Vámi uzavřel kupní smlouvu bylo toto zboží………………………………………………………… 

Toto zboží jsem převzal dne……………………… Vzhledem k tomu že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu tj. typického prostředku komunikace na dálku) rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedeného kupní smlouvy odstupuji. Výše uvedené zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce. Zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………………………….. Kč ve prospěch mého bankovního účtu č.:…………………………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsoby dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený).  

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo předejte na adresu provozovny.

Náklady spojené s vrácením zboží 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží a odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Toto poučení spotřebitele je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti GAMA TRADE s.r.o.. Kupující byl s těmito obchodními podmínkami seznámen před nebo při uzavření kupní smlouvy. Tímto tedy spotřebitel prohlašuje, že byl seznámen se svým právem na odstoupení od kupní smlouvy, byla-li sjednána pomocí prostředků na dálku.

8. Kvalita, množství, odpovědnost za vady

Standardní výrobky jsou vyráběny a dodávány v odpovídající kvalitě a odpovídají příslušným normám. 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá tomu, že v době, kdy kupující věci převzal, 

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. Záruka

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním u kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé z přetěžování výrobků nebo nevhodným používáním, případně na běžné opotřebení.

10. Balení

Prodávající opatří balení, které je nutné k přepravě zboží v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám jeho přepravy a podmínkám objednávky.

11. Zvláštní ujednání a jiná ujednání

Kupující má právo do 14dnů od převzetí zboží poslat (zboží musí být nepoužité a v neporušeném stavu) k výměně za jiný typ, pokud je tento na skladě prodávajícího, případně se dohodnou na konkrétním termínu, kdy bude toto naskladněno.  Náklady na dopravu za vrácené zboží hradí kupující.

Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Stejné platí i pro ceny zboží včetně dopravy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí Česká obchodní inspekce.

 12. Ochrana osobních údajů

Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od spotřebitelů prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 13. Alternativní řešení sporů

Vážený spotřebiteli, vždy se snažíme udělat vše pro to, abychom případný problém, nebo nedorozumění vyřešili rychle a k Vaší spokojenosti.

Pokud se přesto domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: obchod@gamatrade.cz.

V případě jestliže prodávající na žádost spotřebitele odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne doručení jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle zákona č. 391/2015 s.z.. O alternativním řešení sporů prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.:

• pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 600 Kč
• pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně
• pokud se jedná o právnickou osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání

Strany sporu jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost subjektu alternativního řešení sporů k dosažení rychlého a účinného průběhu alternativního řešení sporu.

Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 130 Kč s DPH.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.